รถแท็กซี่ Altis และ Innova

ทะเบียนรถ                 ชื่อ-สกุล                              โทรศัพท์                     ยี่ห้อรถ

ทข.1              คุณอนุชา  แก้วมงคล                081-287-2424            Toyota Altis

ทข.2                                                                                                  Toyota Altis

ทข.3              คุณเอนก เรืองเสือ                    098-807-5288            Toyota Altis

ทข.4                                                                                                 Toyota Altis

ทข.5              คุณชัยวัฒน์  โกโล                    084-151-1512            Toyota Altis

ทข.6              คุณศักดิ์ชัย แหวนเพชร            084-615-2686            Toyota Altis

ทข.7              คุณวิทวัฒ กันธิยะ                    099-237-2879            Toyota Altis

ทข.8              คุณพิโชติ พิระบรรณ์                086-181-1969            Toyota Altis

ทข.9              คุณชาติสยาม ปัญญาส่อง        088-099-5954            Toyota Altis

ทข.10            คุณทัศนี ยามี                          088-294-6392            Toyota Altis

ทข.11            คุณจักรี  ควงสุดา                    082-381-8868            Toyota Altis

ทข.12                                                                                               Toyota Altis

ทข.13            คุณขวัญดอน  สวยสม              091-305-9754            Toyota Altis

ทข.14            คุณภธรเดช แก้วสิทธิ์               098-975-7658            Toyota Altis

ทข.15            คุณวีรวุฒิ นิลจันทร์                  088-263-6473            Toyota Altis

ทข.16            คุณผจญ หมื่นไร่                      085-654-9754            Toyota Altis

ทข.17            คุณสมชาย ใยไม้                       082-760-3665            Toyota Altis

ทข.18            คุณประสิทธิ์ วงศ์ใหญ่               099-242-5437            Toyota Altis

ทข.19            คุณสะอาด สองมา                    063-919-8529            Toyota Altis

ทข.20            คุณศักดิ์ชัย กาศสกุล                081-164-7881            Toyota Altis

ทข.21            คุณชาติชาย วงค์ประชัน           064-858-7978            Toyota Altis

ทข.22            คุณดวงตา กระธง                    087-727-7705            Toyota Altis

ทข.23            คุณสมบญ บุญชู                       098-032-8329            Toyota Altis

ทข.24            คุณจำลอง กันทะเนตร               062-023-3443            Toyota Altis

ทข.25            คุณอุเทน ปวนสุรินทร์                095-789-8731            Toyota Altis

ทข.26            คุณธัญธราลักษณ์ หวังใจ           096-697-3564            Toyota Altis

ทข.27            คุณอุดม ทองพันธ์                     096-543-4146            Toyota Altis

ทข.28            นายจรัส ไท่กลาง                      063-347-3936            Toyota Altis

ทข.29            คุณสุนทร สันวงค์                     081-783-7708            Toyota Altis

ทข.30            คุณณัฐพล ปุญญานนท์             091-734-1422            Toyota Altis

ทข.31            คุณชัยบดินทร์ ดินไผ่งามกุล      063-123-6355            Toyota Altis

ทข.32            คุณวิชิต อากาศเลิศ                 097-217-6744            Toyota Altis

ทข.33            คุณอมราช  ม่วงมาลี                 085-038-2423            Toyota Altis

ทข.34            คุณทวีโชค ปิงเมือง                   094-703-0560            Toyota Altis

ทข.35            คุณปัญญา ชมภูทัศน์                098-746-2035            Toyota Altis

ทข.36                                                                                                Toyota Altis

ทข.37            คุณอาภากร สุรารักษ์                083-238-8408            Toyota Altis

ทข.38            คุณนิชฌาน อมรบุตร                081-951-0068            Toyota Altis

ทข.39            คุณทวีโชค ทาแกง                    084-616-8907            Toyota Altis

ทข.40            คุณเดชา แปงจำ                       088-267-9841            Toyota Altis

ทข.41                                                                                                Toyota Altis

ทข.42            คุณจำลอง  ชัยชมพู                  084-613-4684            Toyota Altis

ทข.43            คุณพนัส บัวสุวรรณ                095-680-4439             Toyota Altis

ทข.44            คุณแสงเงิน หนานสี                  096-993-2600            Toyota Altis

ทข.45            คุณเรืองยศ จำปาเจียม             093-043-5190            Toyota Altis

ทข.46            คุณนิวัฒน์  ดู่คำ                      081-594-1895            Toyota Altis

ทข.47            คุณธนวัฒน์พล รวิพรนันทภัค   065-653-2747            Toyota Altis

ทข.48            คุณชัยวัฒน์ ชุมแปง                 082-758-1416            Toyota Altis

ทข.49            คุณทองสุข  ปัญญาบุญ            098-779-4989            Toyota Altis

ทข.50                                                                                               Toyota Altis

ทข.80            คุณสมชัย แสงทอง                  095-954-1191           Toyota Altis

ทข.81            คุณวสิษฐพล อยู่อินทร์             094-618-5652           Toyota Altis    

ทข.82                                                                                               Toyota Altis

ทข.83            คุณศุภสิทธิ์ ถวัลยคุปต์             090-673-8780            Toyota Altis

ทข.84            คุณถนอมศักดิ์  นันทะสมบัติ     081-530-9063            Toyota Altis

ทข.85            คุณจรูณ ทองก่อปาน                098-667-4971           Toyota Altis

ทข.86                                                                                              Toyota Altis

ทข.87            คุณธนภัทธ ศรีโสภา                 081-099-1113            Toyota Altis

ทข.88            คุณถนอมศักดิ์ อนันต์วิทู           086-670-9288            Toyota Altis

ทข.89                                                                                                Toyota Altis

ทข.90            คุณธนวัฒน์ คำรังสี                  094-887-8562            Toyota Altis

ทข.91            คุณวรายุทธ บุษฎาคำ               085-625-9919            Toyota Altis

ทข.92            คุณศรายุทธ  วิลาศ                  088-490-6856            Toyota Altis

ทข.93            คุณวุฒิพงษ์  วงศ์เมือง             097-995-0567            Toyota Altis

ทข.94            คุณพัชรินทร์ สุตินกาศ             086-196-7149            Toyota Altis

ทข.95            คุณพิพ์ชนก มูลงาม                  094-054-6187            Toyota Altis

ทข.96            คุณณรงค์ทิศ มูลงาม                061-360-6100            Toyota Altis

ทข.97            คุณศรันย์ มุงเมือง                    061-559-8995            Toyota Altis

ทข.98            คุณธีรวุฒิ ใจวงค์                      098-039-7586            Toyota Altis

ทข.99            คุณอนันต์ จันทราพูน                093-307-2233             Toyota Altis

ทข.122           คุณชุณทหกาญจน์ ภพิธาน์ชญานนท์   092-104-9409  Toyota Altis

ทข.124           คุณธนกฤต ซาวคำ                  081-179-8508            Toyota Altis

ทข.125           คุณเพลิน  ชื่อนาม                   089-850-7475            Toyota Altis

ทข.126           คุณนรินทร์   กลิ่นหอม             086-429-3143            Toyota Altis

ทข.127           คุณชล จิระการ                       094-757-6562            Toyota Altis

ทข.128           คุณชวลัน แสนคำ                   098-661-5232            Toyota Altis

ทข.250           คุณพิริยะ รักกฤษ                   093-095-6016            Toyota Innova

ทข.251           คุณอภิสิทธิ์  สุริยน                  085-716-5584            Toyota Innova

ทข.266           คุณคำภู อิงไธสง                     081-950-8970            Toyota Altis 

ทข.287            คุณปรีชา บุญมาก                  093-986-9131            Toyota Altis

ทข.290            คุณนิด ใยไม้                          094-714-5465            Toyota Altis 

บริษัท เชียงราย แท็กซี่ จำกัด
สำนักงานใหญ่  เลขที่ 11 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
สำนักงานสาขา เลขที่ 267 หมู่ที่ 19 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
Call Center 053-793-555
Copyright © All rights reserved Chiangraitaxi.com
Select Language »